Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Nieuw wijncursusmateriaal

Aan de Nederlandse wijnopleiders

Leidschendam, 5 november 2015

In de afgelopen periode bent u geïnformeerd over de aanpassing van de examenstructuur voor wijnopleidingen, van SWEN naar SDEN. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het operationeel worden van de SDEN.

Tijdens bijeenkomsten en contacten met opleiders is meerdere malen opgemerkt dat met name voor de niveaus II en III vernieuwing en actualisering van het cursusmateriaal nodig is.

De Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) wil op basis van de signalen uit het opleidingsveld nagaan of voor het tot stand brengen van nieuw en meer actueel cursusmateriaal voldoende draagvlak is en overweegt om het gehele traject van aanpassing en vernieuwing te faciliteren.

Alvorens hierover een besluit te kunnen nemen, is op hoofdlijnen meer input van opleiders gewenst.

Daarvoor treft u bijgaand een vragenformulier aan, dat wij graag voor 1 december 2015 retour ontvangen.

Het bestuur van de SWON zal daarna een besluit nemen en bij positieve uitkomst nog dit jaar het traject starten. Er wordt naar gestreefd om een en ander in het voorjaar van 2017 gereed te hebben.

Voor het aansturen van het gehele traject zal door de SWON een projectleider worden aangetrokken. Deze zal voor de inhoud van het tot stand te brengen nieuwe cursusmateriaal een beroep doen op deskundigheid en praktijkkennis onder de opleiders.

In ieder geval zal ook tussentijds teruggekoppeld worden naar het opleidingsveld en gevraagd worden naar uw mening.

Uiteraard zal het te ontwikkelen cursusmateriaal geheel gericht zijn op de nieuwe exameneisen van de SDEN. Dat is voor de SWON een belangrijke voorwaarde.

Uitgangspunt is ook dat het materiaal meer efficiënt en methodisch is aan te passen en daarmee tevens van niveau II en III is uit te breiden naar IV en V.

Tenslotte dient vermeld te worden dat een beoogde vernieuwing en actualisering van het cursusmateriaal bekostigd moet worden. Een eerste indicatie van deze kosten geeft de SWON vooralsnog voldoende inzicht om deze kosten mogelijk te kunnen financieren. Uiteraard valt of staat dit ook met de te verwachten afname van het nieuwe materiaal. Vanzelfsprekend zal de SWON bij de ontwikkeling kostenbewust te werk gaan.

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
Saturnusstraat 60, unit 47
2516 AH  Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl